Monument to Taras Shevchenko. Vinnytsia 2014 Idea, architect Anatoliy Gaydamaka. Architect Alexander Rekuta.